Stanovy hnutí Budoucnost

Hlava I. Základy Budoucnosti

Článek 1. Základní ustanovení

1. Název hnutí je Budoucnost, zkratka hnutí je totožná s názvem.

2. Sídlem Budoucnosti je Praha.

3. Budoucnost se může stát členem dalších organizací se slučitelnými principy a cíli na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

Článek 2. Programové pilíře Budoucnosti

Hnutí Budoucnost svou politikou prosazuje zejména cíle spadající pod následující programové pilíře:

1. Důstojný život pro všechny bez diskriminace na základě pohlaví, věku, etnického původu, místa narození, zdravotního stavu, sexuální orientace či náboženského vyznání, se zaručeným přístupem ke kvalitnímu vzdělání, zdravotní a sociální péči, bez hrozby upadnutí do chudoby, se zaručenými lidskými právy a svobodami a nezcizitelným podílem na demokratické správě společnosti.

2. Demokratická a udržitelná ekonomika sloužící především k zajištění kvalitního života všech obyvatel, nevytvářející nadměrnou ekonomickou nerovnost a s ní spojenou nerovnost politickou a využívající přírodní zdroje pouze v míře dané planetárními limity.

3. Sociálně spravedlivé řešení probíhající klimatické krize způsobené především emisemi CO₂ pocházejícími z lidské činnosti, a to prostřednictvím rychlého přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku, zvyšování odolnosti naší společnosti proti dopadům klimatické krize a adaptace na novou klimatickou realitu jedenadvacátého století.

Článek 3. Zásady fungování Budoucnosti

1. Svým fungováním bude Budoucnost vycházet vstříc zapojení žen a zejména žen pečujících, mladých i starších občanů a občanek, osob z etnických a jiných menšin či znevýhodněných skupin a pracujících.

2. V zájmu podpory zapojení žen mohou muži zastávat maximálně polovinu z celkového počtu míst v jakémkoliv kolektivním orgánu Budoucnosti. Pokud při volbě orgánu není dostatek kandidátek pro alespoň paritní složení, zůstanou daná místa neobsazena do té doby, kdy budou moci být dovolena. Na kandidátních listinách se střídají kandidující ženy a muži podle zipového pravidla. Nebudou-li místa vyhrazená ženám na kandidátních listinách obsazena, mohou být doplněna ze zbývajících kandidujících.

3. Členstvo i orgány Budoucnosti se vždy budou snažit o udržení zdravé rovnováhy mezi politickou činností, prací a osobním či rodinným životem.

4. Volební období orgánů Budoucnosti je 2 roky.

Článek 4. Členstvo

1. Členství v Budoucnosti je otevřeno pro všechny občany a občanky starší 18 let, kteří nejsou členy či členkami jiné politické strany či hnutí v ČR, podporují programové cíle Budoucnosti a nebyli z hnutí vyloučeni. Členství v hnutí je neslučitelné s projevy rasismu, antisemitismu, sexismu a nesnášenlivosti vůči etnickým, náboženským a sexuálním menšinám.

2. Členství nabývá platnosti po vyplnění přihlášky, přijetí místním sdružením a zaplacením členského příspěvku. V případě zaplacení přímo na setkání místního sdružení nabývá členství platnost po skončení daného setkání. O přijetí může rozhodnout krajské sdružení, resp. předsednictvo a to zvláště v případech, pokud v místě bydliště uvedeného v přihlášce místní resp. krajské sdružení nepůsobí.

3. Do skončení ustavujícího sjezdu Budoucnosti může přijímat nové členky a členy přípravný výbor hnutí nejméně ⅗ většinou celého výboru.

4. Do 60 dnů po vzniku členství může kdokoli z členstva Budoucnosti podat námitku proti přijetí Demokratickému kruhu, který o ní do 30 dnů rozhodne.

5. Členství zaniká: úmrtím, prohlášením za mrtvého, písemným prohlášením o vystoupení zaslaným některému z orgánů Budoucnosti, nebo vstupem do jiné politické strany či hnutí v ČR.

6. Členství dále zaniká vyloučením na základě rozhodnutí Rady Budoucnosti na návrh Demokratického kruhu v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména hnutí nebo neplacením členských příspěvků. V případě nečinnosti Demokratického kruhu může návrh na vyloučení podat Předsednictvo Budoucnosti.

7. Členství se pozastavuje na základě:

a) písemné žádosti člena či členky Radě Budoucnosti, nebo

b) rozhodnutí Rady Budoucnosti na návrh Demokratického kruhu v případě méně závažného porušení stanov či poškození dobrého jména hnutí, nebo nezaplacením členského příspěvku.

8. Osoby s pozastaveným členstvím mají práva a povinnosti podporovatelů či podporovatelek hnutí.

9. K obnovení pozastaveného členství dochází v případě:

a) pozastavení podle odst. 7 písm. a) zasláním žádosti o obnovení členství Radě Budoucnosti, nebo

b) pozastavení podle odst. 7 písm. b) rozhodnutím Rady Budoucnosti na návrh Demokratického kruhu.

10. Podporovatelem či podporovatelkou Budoucnosti se může stát kdokoliv, kdo podporuje programové cíle Budoucnosti a chce se podílet na její činnosti, ale nechce či nemůže se stát členem či členkou. Podporovatelky a podporovatelé se mohou účastnit jednání všech orgánů Budoucnosti, nemohou však volit, ani být voleni a nemají hlasovací právo v kolektivech Budoucnosti. O registraci podporovatele či podporovatelky rozhoduje předsednictvo příslušného místního sdružení. Podporovatelky a podporovatelé musí dbát na dobré jméno hnutí.

Článek 5. Práva a povinnosti členstva

1. Členky a členové Budoucnosti mají právo volit a být voleni do orgánů hnutí i na kandidátní listiny, účastnit se jednání všech orgánů hnutí a vyjadřovat své názory bez jakékoli diskriminace na základě pohlaví, věku, etnického původu či místa narození, vzdělání, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského smýšlení či sociálního stavu.

2. Členové a členky Budoucnosti mají povinnost podporovat cíle a činnost hnutí, dbát na jeho dobré jméno, platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, poskytovat součinnost orgánům hnutí, do 30 dnů oznámit hnutí změnu kontaktních údajů.

Hlava II. Organizace Budoucnosti

Článek 6. Místní sdružení Budoucnosti

1. Základní jednotkou Budoucnosti jsou místní sdružení (MS) Budoucnosti.

2. Místní sdružení Budoucnosti mohou založit nejméně tři členové či členky Budoucnosti. Oznámení o ustavující schůzi místního sdružení zašlou do 14 dnů od jejího konání Radě Budoucnosti.

3. Místní sdružení Budoucnosti musí mít minimálně tři členky či členy a musí se sejít minimálně jednou v kalendářním roce.

4. Místní sdružení Budoucnosti si zvolí předsednictvo místního sdružení (PMS) sestávající ze:

a) dvou spolupředsedajících (na dvojici se vztahuje ustanovení čl. 3 odst. 2 o podpoře zapojení žen),

b) organizátora či organizátorky,

c) pokladní či pokladního a

d) dalších členů a členek dle rozhodnutí místního sdružení.

5. Místní sdružení si dále zvolí dvojici hlídaček či hlídačů demokracie (na dvojici se vztahuje ustanovení čl. 3 odst. 2 o podpoře zapojení žen).

6. Spolupředsedající místního sdružení zastupují kolektiv navenek, komunikují s dalšími orgány Budoucnosti, svolávají a oznamují schůze, vedou záznamy o činnosti místního sdružení, ve spolupráci s organizátorem či organizátorkou udržují kontakty na členstvo, podporovatelstvo a další relevantní osoby.

7. Organizátor či organizátorka koordinuje práci s lidmi uvnitř místního sdružení i mimo něj, zajišťuje udržování a rozšiřování členstva a komunikaci s dalšími relevantními skupinami.

8. Pokladní odpovídá za správu finančních prostředků místního sdružení, za přípravu ročního rozpočtu a finanční závěrky.

9. Hlídač a hlídačka demokracie sledují, zda fungování kolektivu naplňuje cíle a předpisy hnutí, komunikují s Demokratickým kruhem a zajišťují co nejotevřenější a nejdemokratičtější fungování místního sdružení.

10. Má-li místní sdružení méně než 10 členů a členek, může se rozhodnout zvolit pouze spolupředsedající, kteří budou plnit roli předsednictva místního sdružení.

11. Místní sdružení Budoucnosti organizují hnutí na dané lokální úrovni, jsou odpovědná za komunikaci cílů hnutí a rozšiřování členské základny.

12. Místní sdružení mohou právně jednat a zavazovat se pouze v mezích své místní působnosti. Mohou činit rovněž právní jednání jménem Budoucnosti, a to na základě písemného zmocnění statutárním orgánem Budoucnosti.

13. Místní sdružení mohou v rámci své místní působnosti nabývat majetek a jiná majetková práva ve prospěch Budoucnosti, hospodařit a nakládat s ním. Podrobnosti určuje vnitřní předpis upravující zásady hospodaření.

14. Místní sdružení Budoucnosti navrhují složení kandidátních listin pro komunální volby a předávají je ke schválení Radě Budoucnosti.

15. Místní sdružení může rozhodnout o přijetí stávajícího člena/členky hnutí do místního sdružení na základě jeho/její písemné žádosti. Současně lze být členem/členkou pouze v jednom místním sdružení. Člen/členka s trvalým bydlištěm v místě působnosti místního sdružení do něj může vstoupit, což místní sdružení pouze bere na vědomí.

Článek 7. Krajské sdružení

1. Všechna místní sdružení Budoucnosti v příslušném kraji tvoří krajské sdružení (KS) Budoucnosti. Krajské sdružení se musí sejít minimálně jednou v kalendářním roce.

2. Členstvo krajského sdružení zvolí předsednictvo krajského sdružení (PKS) v obdobném složení a funkcích jako v čl. 6 odst. 4.

3. Krajská sdružení navrhují složení kandidátních listin pro krajské a senátní volby a předávají je ke schválení Radě Budoucnosti.

4. Krajská sdružení mohou právně jednat a zavazovat se pouze v mezích své místní působnosti. Mohou činit rovněž právní jednání jménem Budoucnosti, a to na základě písemného zmocnění statutárním orgánem Budoucnosti.

5. Krajská sdružení mohou v rámci své místní působnosti nabývat majetek a jiná majetková práva ve prospěch Budoucnosti, hospodařit a nakládat s ním. Podrobnosti určí vnitřní předpis upravující zásady hospodaření.

Článek 8. Republikové shromáždění Budoucnosti

1. Republikové shromáždění (RS) Budoucnosti je nejvyšším orgánem hnutí, sestává ze všech členek a členů Budoucnosti.

2. Republikové shromáždění jedná prezenčně nebo distančně prostřednictvím elektronické komunikace. Republikové shromáždění jedná prezenčně minimálně jednou za rok (sjezd). Sjezd svolává Předsednictvo Budoucnosti.

3. Hlavními úkoly Republikového shromáždění jsou volba Předsednictva Budoucnosti a Finanční kontrolní komise, projednávání a schvalování stanov hnutí a další zásadní změny struktury či fungování hnutí.

4. Ke schválení návrhu Republikovým shromážděním se pro návrh musí vyslovit nadpoloviční většina hlasujících. Ke schválení návrhu změny Stanov se musí pro návrh vyslovit minimálně ⅗ většina hlasujících. Hlasování Republikového shromáždění je platné, pokud se jej zúčastní minimálně ¼ členstva Budoucnosti.

5. Návrhy k hlasování předkládá Republikovému shromáždění Rada Budoucnosti, Předsednictvo Budoucnosti, případně skupina minimálně ¹⁄₁₀ členstva.

6. Volby Republikovým shromážděním probíhají způsobem určeným pro danou volbu. Volba Republikovým shromážděním je platná, pokud se jí zúčastní minimálně ¼ členstva Budoucnosti.

Článek 9. Rada Budoucnosti

1. Rada Budoucnosti (RB) podporuje a zároveň kontroluje činnost Předsednictva Budoucnosti, schází se minimálně jednou za tři měsíce.

2. Členky a členové Rady Budoucnosti s hlasem rozhodujícím jsou:

a) spolupředsedkyně a spolupředsedové krajských sdružení, případně jiní dva zástupci či zástupkyně zvolení příslušným krajským sdružením a

b) 28 členů či členek losovaných z členstva hnutí.

3. Členkami a členy Rady Budoucnosti s hlasem poradním jsou:

a) členové a členky Předsednictva Budoucnosti,

b) poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátorky a senátoři Senátu Parlamentu ČR a hejtmanky a hejtmani krajů zvolení na kandidátkách Budoucnosti,

c) zástupkyně a zástupci spolupracujících organizací vybraných Republikovým shromážděním.

4. Rada Budoucnosti si volí šestičlenný sekretariát, který koordinuje činnost Rady, svolává a organizuje jeho schůze, komunikuje s Předsednictvem Budoucnosti a členstvem hnutí.

5. Rada Budoucnosti především:

a) projednává a schvaluje rozpočet a účetní závěrku hnutí,

b) projednává a schvaluje kandidátní listiny do voleb,

c) projednává a schvaluje volební program hnutí,

d) projednává a schvaluje volební i povolební koalice na krajské, celostátní a evropské úrovni,

e) na návrh Demokratického kruhu schvaluje vyloučení členů či členek z hnutí,

f) schvaluje pozastavení a obnovení členství v hnutí,

g) projednává a schvaluje vnitřní předpisy hnutí mimo stanov,

h) na návrh Předsednictva Budoucnosti schvaluje výši členských příspěvků.

Článek 10. Předsednictvo Budoucnosti

1. Předsednictvo Budoucnosti (PB) má osm členů a členek volených v přímé volbě celým členstvem. Mládežnická organizace Budoucnosti do Předsednictva nominuje devátou členku či člena.

2. Při volbě Předsednictva Budoucnosti jsou zvlášť voleni spolupředsedající většinovou volbou. Zbývajících šest členek a členů je voleno poměrnou volbou.

3. Předsednictvo Budoucnosti

a) koordinuje každodenní fungování hnutí,

b) plní usnesení Rady Budoucnosti či Republikového shromáždění,

c) komunikuje navenek i dovnitř strany,

d) vyjednává volební a povolební koalice na celostátní a evropské úrovni,

e) připravuje návrh rozpočtu a finanční závěrky hnutí,

f) řídí fungování kanceláře hnutí,

g) vydává souhlas ke kandidatuře člena hnutí za jiný politický subjekt, a to i v případě jeho kandidatury jako nezávislého kandidáta.

4. Předsednictvo Budoucnosti se skládá ze:

a) dvou spolupředsedajících (na dvojici se vztahuje ustanovení čl. 3 odst. 2 o podpoře zapojení žen),

b) šesti místopředsedajících a

c) zástupce či zástupkyně mládežnické organizace.

5. Spolupředsedající Budoucnosti jsou statutárním orgánem hnutí oprávněným nakládat s majetkem hnutí, a to na základě schválení Předsednictva hnutí. V případě nakládání s majetkem hnutí v částce převyšující 1 milion Kč je potřeba schválení Radou Budoucnosti.

6. Podepisování za Budoucnost se činí tak, že k napsanému či vytištěnému názvu Budoucnost připojí své jméno, příjmení, název funkce a podpis.

7. Spolupředsedající reprezentují hnutí navenek, svolávají a organizují schůze Předsednictva.

8. Jedna členka či člen Předsednictva vždy odpovídá za organizaci a nábor členstva na všech úrovních hnutí.

9. Jedna členka či člen Předsednictva vždy odpovídá za správu finančních prostředků hnutí, za přípravu ročního rozpočtu a finanční závěrky.

10. Členství v Předsednictvu Budoucnosti je neslučitelné s jinou funkcí v rámci hnutí.

Článek 11. Demokratický kruh

1. Demokratický kruh (DK) je kontrolním orgánem hnutí dohlížejícím na demokratické, otevřené a rovné fungování hnutí a na dodržování předpisů hnutí s výjimkou záležitostí spadajících do kontrolní funkce Finanční kontrolní komise.

2. Demokratický kruh se skládá z 12 osob vybraných losem z členek a členů Budoucnosti, kteří se předem možnosti být zvoleni nezřekli.

3. Členství v Demokratickém kruhu je neslučitelné se členstvím v Radě Budoucnosti.

4. Demokratický kruh jedná prezenčně nebo distančně prostřednictvím elektronické komunikace. Demokratický kruh jedná prezenčně minimálně jednou za šest měsíců.

Článek 12. Mládežnická organizace

1. Hnutí Budoucnost se může dohodnout na spolupráci s mládežnickou organizací, která podporuje cíle a shoduje se na základních pilířích hnutí.

2. Mládežnická organizace není součástí struktury hnutí, avšak individuální členství členů a členek mládežnické organizace v hnutí je možné a vítané.

3. Mládežnická organizace vysílá jednoho zástupce nebo zástupkyni do Předsednictva Budoucnosti.

Hlava III. Fungování Budoucnosti

Článek 13. Rozhodčí řízení

1. Spory mezi členstvem hnutí, orgány a organizačními jednotkami hnutí rozhodují rozhodčí komise.

2. Rozhodčí komise se ustavuje ad hoc ke každému sporu tak, že obě strany sporu nominují po dvou členech či členkách komise, jež se dohodnou na předsedajícím či předsedající komise, který je pátým členem či členkou rozhodčí komise. Pokud komise nedospěje k tomuto rozhodnutí, zvolí předsedající či předsedajícího Demokratický kruh.

3. Rozhodčí řízení je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu, proti němuž není možné odvolání a který je závazný pro obě strany sporu.

4. Rozhodčí nález je stranám sporu zaslán ve lhůtě 30 dnů od jeho vydání.

5. Rozhodčí řízení je dále upraveno vnitřním předpisem hnutí.

Článek 14. Zásady hospodaření

1. Budoucnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členky a členové za závazky Budoucnosti neodpovídají ani neručí.

2. Hospodaření Budoucnosti se řídí platnými ustanoveními zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

3. Majetek Budoucnosti je ve vlastnictví Budoucnosti jako celku a jednotlivým orgánům Budoucnosti je svěřován do jejich užívání v rozsahu jejich působnosti.

4. Orgány Budoucnosti s majetkem Budoucnosti nakládají s péči řádného hospodáře a užívají jej jen ke stanoveným účelům a k plnění cílů Budoucnosti. Starají se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování.

5. Všechny orgány Budoucnosti hospodaří podle rozpočtu schváleného Radou Budoucnosti. Část takto schváleného rozpočtu představuje rezerva, která může být přerozdělena dle potřeb jednotlivých orgánů Budoucnosti na základě rozhodnutí Předsednictva Budoucnosti.

6. Řádné plnění zásad hospodaření kontroluje Finanční kontrolní komise (FKK).

7. Finanční kontrolní komise má až 16 členů či členek volených v přímé volbě celým členstvem. Při volbě Finanční kontrolní komise jsou zvlášť voleni spolupředsedající většinovou volbou. Zbývajících až čtrnáct osob je voleno poměrnou volbou.

8. Není-li dostatečné množství kandidujících na členy Finanční kontrolní komise, postačí, jsou-li zvoleni pouze spolupředsedající, kteří budou plnit roli Finanční kontrolní komise.

9. Finanční kontrolní komise pravidelně kontroluje plnění zásad hospodaření Budoucnosti.

10. Rada Budoucnosti rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem Budoucnosti, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení Budoucnosti, pokud tento zůstatek nepřipadne státu podle zákona. Není-li výše uvedené rozhodnutí Rady Budoucnosti učiněno řádně a včas, připadá majetkový zůstatek plynoucí z likvidace majetku a závazků v případě Budoucnosti fundaci, kterou vybere Předsednictvo Budoucnosti a která podporuje aktivity k naplnění programových cílů hnutí uvedených v čl. 2.

11. Zásady hospodaření jsou dále upraveny vnitřním předpisem hnutí. Tento vnitřní předpis obsahuje zejména způsob fungování Finanční kontrolní komise, stanovení výše členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, přípravu a schvalování rozpočtů jednotlivých orgánů Budoucnosti, jejich kontrolu a výkaznictví, stanovení finanční podpory mládežnické organizaci Budoucnosti a pravidla pro přerozdělování finančních příjmů Budoucnosti.